Ypsomeds integritetspolicy

Du får en översikt över vilka data vi bearbetar och hur vi använder dem samt om dina rättigheter enligt dataskyddslagar. Hur och hur mycket dina data bearbetas beror av vilket förhållande du har till Ypsomed och vilka tjänster du utnyttjar. Förmodligen är därför inte alla delar i den här informationen relevanta för dig.

Ansvarig

Ansvariga som avsett i den europeiska dataskyddsförordningen (GDPR) och andra dataskyddsbestämmelser är

Ypsomed AB 
Adolfsbergsvägen 31, 4 tr
168 67 Bromma
Sverige

T +46 8 601 25 50
info@ypsomed.se

Director: Peter Haag

Våra dataskyddsombud når du under postadressen ovan samt med e-post till privacy@ypsomed.se

Leverantör av webbsidor

Våra webbsidor levereras av koncernbolaget Ypsomed AG.

Ypsomed AG
Brunnmattstrasse 6
Postfach
3401 Burgdorf / Schweiz

Telefon +41 (0)34 424 41 11

e-post: onlinecommunication@ypsomed.com

Webbplats: www.ypsomed.com

Hur påverkas du av bearbetning av dina personuppgifter?

Som besökare på våra webbsidor

Beskrivning av databehandlingen, relevanta data och datakällor

Server-loggfiler

Våra webbsidor protokollför när besökare öppnar våra webbsidor och sparar automatiskt de uppgifterna i så kallade server-loggfiler. Server-loggfiler används till att spåra dina aktiviteter på våra webbsidor och hitta eventuella fel i sidornas funktion.

Relevanta data: Besökta webbsidor, tid för besöket, mängd sända data i byte, varifrån du kom till sidan, använd webbläsare, använt operativsystem, använd IP-adress, användardata (om du loggat in till ett användarkonto), felmeddelande, felkälla.

Analysverktyg och online-marknadsföring

På våra webbsidor arbetar vi med moderna analysmetoder och -verktyg för att förstå hur besökare på sidorna förhåller sig. Den informationen hjälper oss att löpande vidareutveckla vårt online-utbud och visa attraktiv, relevant information. I det syftet får och använder vi enbart data som är anonymiserade och inte går att använda till att identifiera besökaren. Mer information om de analystjänster och metoder som vi använder till sådana ändamål. finns på Cookie Policy.

Kontaktformulär och servicetelefon

Har du en fråga eller hemställan kan du kontakta oss via ett kontaktformulär eller per telefon. Dina uppgifter använder vi till att bearbeta din fråga eller hemställan.

Relevanta data:

Kontaktdata: Efter- och förnamn, tilltal, land, adress, telefonnummer och e-postadress.

Förfrågansdata: Innehållet i din förfrågan samt svaret, datum och tid för förfrågan och svaret.

Användarkonto

Åtkomst till vissa webbsidor kan vara skyddade av ett lösenord. För att du ska få tillgång till sådana sidor måste du tidigare ha registrerat dig och ha meddelat oss fler uppgifter (t.ex. yrke, uppgifter om behandling) i samband med den önskade tjänsten.

De data du anger använder vi bara till att registrera och kontrollera din identitet. Om det krävs i lag, kommer vi att kontrollera dina uppgifter innan vi ger dig åtkomstuppgifter.

Relevanta data:

Kontaktdata: Efter- och förnamn, tilltal, land, adress, telefonnummer och e-postadress.

Hälsodata: Behandlingsdata (t.ex. behandlingens typ och status, diabetestyp, använd insulinpump).

Medicinsk personal: Yrke, arbetsgivare.

Syfte med och rättslig grund för databehandlingen

Uppfyllande av avtalsmässiga förpliktelser (GDPR art. 6 paragraf 1b)

 • Bearbetning och besvarande av kundfrågor

Tillvaratagande av Ypsomeds grundläggande intressen (GDPR art. 6 paragraf 1f)

 • Statistiska utvärderingar för förbättring av våra webbsidor. Insamlade data används anonymiserat, men vi förbehåller oss rätten att i efterhand kontrollera server-loggfiler om det finns konkreta skäl att misstänka olaglig användning.
 • Att anpassa utbudet på våra webbsidor till besökarens intressen eller att med hjälp av statistik rent allmänt förbättra dem.
 • Upprätthållande av kundnöjdhet

På grund av ett medgivande (GDPR art. 6 paragraf 1a)

 • Registrering och utsändning av nyhetsbrev och mediadistributörer
 • Registrering och erhållande av användarkonto

Särskilda kategorier av personuppgifter

Vissa kategorier av personuppgifter enligt GDPR art. 9 paragraf 1 (t.ex. om hälsa och behandling) bearbetar vi inom ramen för utövande eller försvarande av rättsliga krav, enligt GDPR art. 9 paragraf 2f. Bearbetning av särskilda kategorier av personuppgifter utanför ovannämnda syfte är alltid beroende av ett medgivande enligt GDPR art. 9 paragraf 2a.

Tidsrymd för datalagringen:

 • Server-loggfiler: Loggfiler i webb- och postservrar raderas oåterkalleligen efter 7 dagar.
 • Kontaktformulär och servicetelefon: Data från dina förfrågningar raderas så snart de inte behövs till syftet med deras bearbetning. Detta gäller för dina förfrågningar när det aktuella ärendet är avslutat, om det inte finns avtalsmässiga eller lagliga krav som förhindrar radering.
 • Nyhetsbrev: Din nyhetsbrevsprofil raderas när du avanmält dig från alla nyhetsbrev eller om du uttryckligen via vårt kontaktformulär begär radering.
 • Användarkonton: Vi raderar dina data på webbservern när du säger upp ditt användarkonto, om det inte finns avtalsmässiga eller lagliga krav som förhindrar radering.

Insticksprogram på sociala nätverk

För insticksprogram på sociala nätverk använder vi på vår webbplats lösningen ”Shariff”. Shariff är ett program som förhindrar automatisk vidaresändning av dina data till de sociala nätverken. En kontakt mellan dig och det sociala nätverket upprättas först om du klickar på en knapp för insticksprogrammet. Om du redan är inloggad till ett socialt nätverk, öppnas ett popuppfönster där du kan bearbeta texten i posten eller tweeten. På så sätt förhindrar Shariff att du efterlämnar ett digitalt spår på den besökta sidan.

Köpare av våra produkter samt intresserade

Beskrivning av databehandlingen, relevanta data och datakällor

Vi bearbetar personuppgifter som vi fått direkt av dig eller från tredje part (t.ex. behandlande läkare, vårdinrättning, klinik) för att uppfylla avtal eller på grund av ditt medgivande. Det gäller följande data:

Kontaktdata: Efter- och förnamn, tilltal, födelsedatum, adress, telefonnummer och e-postadress.

Beställningsdata: Leverans- och räkningsadress, mängd, produkt, sjukkassa, personnummer.

Hälsodata: Skann av läkarrecept, första recept eller förnyelse, behandlingsdata (t.ex. behandlingens typ och status, diabetestyp, använd insulinpump).

Data om vårdinstitutionen: Namn och adress, kontaktperson, funktion i företaget, telefon- och faxnummer samt e-postadress.

Marknadsföringsdata: Medgivande att erhålla reklam eller annan information, aktuella prenumerationer på nyhetsbrev, svarsförhållande på marknadsföringsaktiviteter.

Soliditetsdata: Uppgifter om betalningsförhållanden, information från kreditupplysningsfirmor, påminnelsestatus.

Förfrågansdata: Innehållet i din förfrågan samt svaret.

Tillägg om minderåriga: Medgivande från laglig vårdnadshavare, vederbörandes namn.

Tillägg om omsorg, vårdnadstagare: Uppgifter om vårdgivare, vårdinrättning, medgivande från juridisk företrädare/vårdinrättningen.

Syfte med och rättslig grund för databehandlingen

Dina personuppgifter bearbetar vi för nedan angivna syften och stöder oss därvid på de fetstilta rättsliga grunderna enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Uppfyllande av avtalsmässiga förpliktelser (GDPR art. 6 paragraf 1b)

 • Mottagande och genomförande av beställningar av diabetesprodukter, andra produkter och material ur vårt sortiment.
 • Hantering av arrangemang inbegripet hantering av deltagande och skickande av inbjudningar.
 • Bearbetning och besvarande av avtalsrelaterade frågor.
 • Hantering av räkningar från sjukkassan.

Tillvaratagande av Ypsomeds grundläggande intressen (GDPR art. 6 paragraf 1f)

 • Dokumentation av förfrågningar och svaren på dem.
 • Undersökning av soliditetsrisker för köpare som för första gången beställer från oss eller där vi erlägger förskottsbetalning.
 • Kontroll och optimering av direktmarknadsföringsåtgärder och andra metoder direktkontakt med kund. I sådana fall analyserar vi våra kunders svarsbeteenden utan personrelaterade uppgifter.
 • Genomförande och försvar av våra rättsliga anspråk och rättigheter.

På grund av ett medgivande (GDPR art. 6 paragraf 1a)

Om du tillåtit Ypsomed att bearbeta dina data för bestämda ändamål, baseras rättmätigheten avseende den bearbetningen på ditt medgivande. Du kan när som helst återkalla ett medgivande.

Reklam samt marknads- och åsiktsforskning företar vi uteslutande baserat på ditt medgivande.

Uppfyllande av lagkrav (GDPR art. 6 paragraf 1c)

 • För medicinprodukters spårbarhet för eventuell produktinformation eller återkallanden: Dokumentation om medicinprodukternas väg från tillverkaren till leverans till slutanvändaren.
 • För genomförande av avtal om tillhandahållande av diabetesprodukter: Dataöverföring till sjukkassor.

Särskilda kategorier av personuppgifter

Vissa kategorier av personuppgifter enligt GDPR art. 9 paragraf 1 (t.ex. om hälsa och behandling) bearbetar vi inom ramen leverans till dig av diabetesprodukter eller därutöver t.ex. för behovs- eller intresseinriktad reklam grundat på ditt medgivande, GDPR art. 9 paragraf 2a, samt för utövande eller försvarande av rättsliga krav, enligt GDPR art. 9 paragraf 2f.

Tidsrymd för datalagringen

Om det behövs, bearbetar och sparar Ypsomed personuppgifter så länge kundförhållandet varar, vilket även omfattar förberedande, genomförande och avslutande av ett avtal.

Utöver detta krävs att Ypsomed uppfyller olika lagkrav beträffande arkivering och dokumentation. Inom den ramen sparar vi dina data även efter det att kundförhållandet upphört.

Oberoende av lagliga arkivering- och dokumentationsplikter sparar vi dina kontakt- och marknadsföringsdata i högst tre år efter din senaste kontakt med oss, om du inte tidigare har motsatt dig att dina data används.

Som affärspartner eller medicinisk personal

Beskrivning av databehandlingen, relevanta data och datakällor

Vi bearbetar data från våra affärspartners (t.ex. grossister, diabetesfackhandel, apotek, kliniker, vårdinrättningar, leverantörer och andra samarbetspartners) samt från medicinska institutioner (t.ex. specialistmottagningar eller kliniker) och därmed personuppgifter om deras medarbetare, läkare och medicinsk fackpersonal som står i kontakt med oss som kontaktpersoner eller deltar i våra arrangemang. Dessa personuppgifter får vi från den aktuella vårdinrättningen, en samarbetspartner eller direkt från kontaktpersonen. Det gäller följande data:

Kontaktdata: Firma, säte, webbplats, telefonnummer, namn på kontaktperson(er), funktion i företaget, telefon-/faxnummer, e-postadress.

Marknadsföringsdata: Medgivande att erhålla reklam eller annan information, aktuella prenumerationer på nyhetsbrev, svarsförhållande på marknadsföringsaktiviteter.

Förfrågansdata: Innehållet i förfrågan samt svaret och annan information om samarbetet.

Uppgifter om deltagande i arrangemang: Arrangemangets typ, tid och plats, bekräftelse av deltagandet, arbetsgivarens tillstånd, vidareutbildningspunkter.

Beställningsdata: Leverans- och räkningsadress, mängd, produkt.

Avtalsdata: Kontrakt, uppgifter om utnyttjande (t.ex. demonstrationspumpar, presentationstjänster, bokat evenemang), beräkningsunderlag.

Tillägg om affärspartners

Avtalsdata: Försäljningssiffror för våra produkter, rabattsteg, bonusutbetalningar samt reklambidrag.

Soliditetsdata: Uppgifter om betalningsförhållanden, information från kreditupplysningsfirmor, påminnelsestatus, bedömning av kreditrisk.

Syfte med och rättslig grund för databehandlingen

Personuppgifter bearbetar vi för nedan angivna syften och stöder oss därvid på de fetstilta rättsliga grunderna enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Uppfyllande av (för)kontraktuella förpliktelser (GDPR art. 6 paragraf 1b)

 • Avtalsförhandlingar och slutförande (t.ex. av samarbetsförklaringar om försäljning).
 • Mottagande och genomförande av beställningar av diabetesprodukter, andra produkter och material ur vårt sortiment. Närmare beskrivning av syftet med databehandlingen finns i respektive avtalshandlingar och liknade underlag, samt hänvisningar i dem om dataskydd.
 • Hantering av arrangemang inbegripet hantering av deltagande och skickande av inbjudningar samt bekräftelse av deltagande.
 • Bearbetning och besvarande av avtalsrelaterade frågor.

Tillvaratagande av Ypsomeds grundläggande intressen (GDPR art. 6 paragraf 1f)

 • Dokumentation av förfrågningar och svaren på dem.
 • Genomförande och försvar av våra rättsliga anspråk och rättigheter.
 • Undersökning av soliditetsrisker avseende partners som för första gången beställer från oss eller där vi erlägger förskottsbetalning. (Endast om affärspartners)

På grund av ett medgivande (GDPR art. 6 paragraf 1a)

Om du tillåtit Ypsomed att bearbeta dina data för bestämda ändamål, baseras rättmätigheten avseende den bearbetningen på ditt medgivande. Du kan när som helst återkalla ett medgivande. Följande databehandlingsåtgärder utför Ypsomed baserat på givna medgivanden:

 • Reklam samt marknads- och åsiktsforskning.
 • Fotografering och offentliggörande av foton från evenemang.

Uppfyllande av lagkrav (GDPR art. 6 paragraf 1c)

 • För medicinprodukters spårbarhet för eventuell produktinformation eller återkallanden: Dokumentation om medicinprodukternas väg från tillverkaren till leverans till slutanvändaren.
 • För bekämpande av korruption inom vården: Dokumentation av tillhandahållande av låneapparater och prover för utbildnings- och demonstrationsändamål till medicinska inrättningar; dokumentation om genomförande av evenemang och förvaring av tillstånd avseende deltagande.

Tidsrymd för datalagringen

Om det behövs, bearbetar och sparar Ypsomed personuppgifter så länge kundförhållandet varar, vilket till exempel omfattar förberedande, genomförande och avslutande av ett avtal.

Utöver detta krävs att Ypsomed uppfyller olika lagkrav beträffande arkivering och dokumentation. Inom den ramen sparar vi dina data även efter det att kundförhållandet upphört.

Som sökande av lediga tjänster

Beskrivning av databehandlingen, relevanta data och datakällor

Ansökningar via vår webbplats

Vid ansökningar om lediga platser via online-ansökningsformuläret kommer dina ansökningshandlingar på en säker anslutning till den HR-avdelning som anges i annonsen. På själva webbservern sparas inga personuppgifter eller ansökningsunderlag från webbformuläret.

Ansökningar per e-post eller brev

Dina ansökningshandlingar kan du även skicka direkt per e-post eller brev. Använd då respektive adress som angivits i ledigförklarandet. Observera att insändning via e-post inte krypteras och att det skulle kunna hända att utomstående kan se dina uppgifter.

Data från tredje part

Om du har sökt en tjänst hos oss via moderbolagets, Ypsomed AG med säte i Schweiz, ansökningsportal får vi dina ansökningsdata och färdigställda handlingar från Ypsomed AG. Vi arbetar dessutom med rekryteringsföretag och bemanningsföretag, och får ansökningsdata från dem. När en ansökan kommer in till oss, bearbetar vi även data från offentligt tillgängliga källor (t.ex. yrkesnätverk på Internet) eller andra källor som är befogade att förmedla information till oss (t.ex. intyg om god vandel från belastningsregistet).

Vi använder förmedlade data utan särskilt medgivande uteslutande för ansökningsprocessen avseende den sökta tjänsten. Följande data bearbetas:

Kontaktdata: Efter- och förnamn, tilltal, födelsedatum, adress, telefonnummer och e-postadress, civilstånd, passfoto.

Data om kvalifikationer: Meritförteckning, betyg, följebrev, diplom, examina, referenser (till vidtalade personer).

Ekonomiska data: Banker (ersättning för resekostnader), lönekrav.

Syfte med och rättslig grund för databehandlingen

Dina personuppgifter använder vi uteslutande till beaktande och behandling av din ansökan under ansökningsprocessen. Personuppgifterna bearbetar vi för nedan angivna syften och stöder oss därvid på de fetstilta rättsliga grunderna enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Uppfyllande av avtalsmässiga förpliktelser (GDPR art. 6 paragraf 1b)

 • Kontroll och bedömning av insända uppgifter.
 • Vidarebefordran av handlingarna till potentiella chefer.
 • Inbjudan till anställningsintervju.
 • Anställning eller sändning av avslag.

På grund av ett medgivande (GDPR art. 6 paragraf 1a)

Ytterligare data som du frivilligt ställt till förfogande (även särskilt skyddsvärda) bearbetar vi enbart med ditt uttryckliga tillstånd, som du ger under ansökningsprocessen.

Särskilda kategorier av personuppgifter

Om hälsodata bearbetas under ansökningstiden är avsikten att bedöma din lämplighet för den aktuella tjänsten. Det sker grundat på GDPR art. 9 paragraf 2h samt paragraf 22 stycke 1:1b i BDSG (tyska dataskyddslagen). Bearbetning av särskilda kategorier av personuppgifter utanför ovannämnda syfte är alltid beroende av ett medgivande enligt GDPR art. 9 paragraf 2a.

Tidsrymd för datalagringen

Vid beslut om avslag bevarar vi dina personuppgifter elektroniskt så länge anställningsproceduren pågår, och därefter så länge det finns risk att beslutet överklagas (6 månader från avslaget).

Om du gett tillstånd till bearbetning av vissa data och vill dra tillbaka medgivandet, raderar vi omgående de data som inhämtats till detta ändamål.

Mottagare av data

Inom Ypsomed får områden och personer som behöver personuppgifter för att uppfylla Ypsomeds kontraktuella och juridiska plikter tillgång till dessa data. Vidare kan av Ypsomed anlitade tjänsteföretag och konsulter (GDPR art. 28) få tillgång till data för dessa syften. Det gäller särskilt företag för IT-tjänster (som hosting eller SAAS-lösningar), leverantörer av betalningstjänster, logistik, tryckeritjänster, telekommunikation, rådgivning och consulting samt försäljning och marknadsföring.

Ypsomed vidarebefordrar data till mottagare endast om det krävs i lag eller avtal eller om du medgivit det. Våra uppdragstagare förpliktar sig att följa dataskyddsbestämmelserna.

Under de förutsättningarna kan till exempel följande mottagare tillställas personuppgifter:

 • Moderbolaget Ypsomed AG med säte i Schweiz, på vars servrar databaserna finns
 • Det av oss använda verktyget för hantering av ansökningar från WESTPRESS GmbH & Co. KG, Hamm
 • Av oss anlitade paketleverantörer/logistikföretag
 • Tryckerier, mailserviceföretag
 • Lagliga sjukkassor
 • Offentlig verksamhet (t.ex. myndigheter), fackföreningar och institutioner
 • Tredje part som av oss integreras för uppfyllande av avtal eller fullgörande av beställningar (t.ex. partners, koncernföretag)
 • Leverantörer av hosting, SAAS-lösningar och nyhetsbrevsförmedlare samt Google-tjänster
 • Kreditinstitut och kreditkortsföretag för genomförande av betalning
 • Upplysningsföretag (soliditetsförfrågningar avseende samarbetspartners)
 • Inköpsorganisationer
 • Sammanslutningar/institutioner (för ansökning och kontroll av utbildning)
 • Arbetsgivare vid deltagande i evenemang (utdelning av intyg som bevis på utbildningsåtgärder).

Datatransport till tredje land

Ypsomed överför data till tredje land (stater utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)) om detta är nödvändigt för att utföra uppdraget eller krävs i lag. Ypsomed inhämtar därför i förväg ditt medgivande eller nödvändiga förpliktelser eller garantier för att dataskyddet ska bibehållas.

Ypsomed kräver av personal i tredje land att EU-dataskyddsnivåerna hållas liksom de av oss ställda kraven. Ypsomed kan informera dig om detaljer, om det finns rättslig grund för det.

Ypsomed AG har sitt säte i Schweiz. Schweiz räknas av EU-kommissionen som ett land som erbjuder en lämplig skyddsnivå (beslut enligt GDPR art. 45 av 2000-07-26, 2000/518/EG).

Plikt att tillhandahålla data

Om du vill beställa varor från vårt sortiment eller ta andra tjänster och erbjudanden i anspråk, måste du förse oss med sådana personuppgifter som krävs för att motivera, genomföra och avsluta affärsförhållandet eller som lagen kräver att vi ska inhämta och spara. Utan sådana data kan Ypsomed inte ingå eller utföra det önskade avtalet med dig. Existerande affärsförbindelser kan i vissa fall avslutas.

Vid platsansökningar måste du föres oss med bestämda data om din person. Sådana data är nödvändiga för att vi ska kunna bedöma om du är lämplig för den aktuella tjänsten. Utan sådana uppgifter är det inte möjligt för Ypsomed att hantera din ansökan.

Automatiserat beslutsstöd

Ypsomed använder inga automatiska metoder för beslut om genomförande av affärer eller andra förhållanden mellan dig och Ypsomed.

Dina rättigheter

Rätt till upplysningar (GDPR art. 15)

Du kan när som helst begära upplysningar om och vilka personuppgifter om dig som Ypsomed bearbetar och i vilket syfte.

Rätt till rättelse av data (GDPR art. 16)

Du kan begära att dina data rättas eller kompletteras.

Rätt till radering (GDPR art. 17)

Du kan begära att dina data raderas om vi inte längre måste spara dem för att uppfylla lagkrav (t.ex. skatte- eller handelsrättsliga krav på sparande), på grund av allmänhetens intresse eller för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Rätt till begränsning av bearbetning (GDPR art. 18)

Du har rätt att begära begränsning av bearbetning av dina personuppgifter, om det finns rättsliga förutsättningar för det.

Rätt till utlämnande av data (GDPR art. 20)

Du kan begära att få ut personuppgifter som du gett oss, i strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format, eller få dem överförda till annan ansvarig.

Rätt att klaga (GDPR art. 77)

Du kan klaga till din arbetsplats eller uppehållsorts eller vårt företags sätes dataskyddsombud om du anser att dina uppgifter behandlas i strid med GDPR.

Återkallande av medgivande till databehandling (GDPR art. 7 paragraf 3)

Du kan när som helst utan att ange skäl återkalla alla medgivanden om behandling av personuppgifter som du gett till Ypsomed. Databehandlingen förblir lagenlig tills du återkallar medgivandet.

Rätt att göra invändningar enligt GDPR art. 21

Specialfall av invändningar

Du har när som helst rätt att invända mot den bearbetning av dina personuppgifter som vi utför baserat på ett offentligt intresse eller på våra berättigade intressen. För invändningen måste du ange skäl som hänför sig till din specifika situation och som gör att det inte är rimligt att bearbeta dina data, till skillnad från för andra berörda.

Om du kommer med en berättigad invändning kommer vi inte längre att bearbeta dina personuppgifter, såvida inte vi kan visa på tvingande skyddsvärda skäl för bearbetningen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, eller egen, eller behövs för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Rätt till invändningar mot bearbetning av data för marknadsföringsändamål

I enstaka fall kan Ypsomed – utan ditt uttryckliga medgivande – använda direktreklam. Du har när som helst rätt att invända mot bearbetning av dina personuppgifter till ett sådant ändamål.

Om du invänder mot bearbetning för direktreklam, kommer Ypsomed inte längre att bearbeta dina personuppgifter i det syftet.

Dian invändningar kan du skicka i fritt format till de adresser som anges i kapitel 1.

Länkar

Ypsomeds webbplats kan innehålla länkar till externa sidor. Om du använder en sådan länk, ska du tänka på att den här integritetspolicyn inte gäller för externa sidor, och Ypsomed bevakar inte sådana sidor. Kontrollera vilken integritetspolicy som gäller på den externa sidan.

Ändring av den här integritetspolicyn

Den här integritetspolicyn måste då och då anpassas till sitt innehåll, så att den motsvarar rättsliga anspråk eller så att ändringar av våra tjänster och vårt utbud avspeglas i policyn. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra den. Den aktuella versionen hittar du alltid här. Kontrollera integritetspolicyn regelbundet när du besöker våra webbsidor.

(Version: november 2018)