Verklaring inzake gegevensbescherming van Ypsomed BVBA

U krijgt een overzicht welke gegevens wij allemaal verwerken, hoe wij die gebruiken en over uw rechten op grond van de voorschriften voor gegevensbescherming. Het soort gegevens dat wij over u verzamelen en de omvang ervan zijn afhankelijk van de verhouding waarin u staat tot Ypsomed en van het feit of u diensten u bij ons afneemt en zo ja, welke dat zijn. Daarom zijn mogelijk niet alle onderdelen van deze informatie voor u relevant.

Verantwoordelijke organisatie

De verantwoordelijke organisatie in het kader van de EU-GDPR (Algemene verordening gegevensbescherming, ofwel AVG, van de EU) en overige regelingen en richtlijnen op het gebied van gegevensbescherming is

Ypsomed BVBA
Researchdreef 12
1070 Brussel

Telefoon: +32 2290 6206
E-mail: info@ypsomed.be

Managing Director: David Herkelman

Onze functionarissen voor gegevensbescherming bereikt u per post via het vermelde adres of direct per e-mail via privacy@ypsomed.be

Exploitant van de websites

De exploitant van onze websites is het hoofdconcern, Ypsomed AG.

Ypsomed AG
Brunnmattstrasse 6
Postbus
3401 Burgdorf / Zwitserland

Telefoon +41 (0)34 424 41 11

E-mail: onlinecommunication@ypsomed.com
Website: www.ypsomed.com

In welke mate krijgt u te maken met de verwerking van uw persoonsgegevens?

Als bezoeker van onze websites

Beschrijving van de gegevensverwerking, relevante gegevens en bronnen van de gegevens

Server-logfiles
Op onze websites wordt van bezoekers elke aanvraag op en toegang tot onze websites automatisch opgeslagen en wel in de vorm van zogeheten server-logfiles. Server-logfiles dienen om inzicht te krijgen in uw activiteiten op onze websites en om mogelijke fouten in de websitefuncties op te sporen.

Relevante gegevens: bezochte website, tijdstip van toegang, hoeveelheid verzonden gegevens in bytes, bron/verwijzing van waaruit u op de website terecht bent gekomen, gebruikte browser, gebruikt besturingssysteem, gebruikt IP-adres, gegevens van gebruikers (bij inloggen op een gebruikersaccount), foutmeldingen, foutbron.

Analysetools en onlinemarketing
Op onze websites werken wij met actuele analysemethodes en -instrumenten om inzicht te krijgen in het gedrag van de bezoekers van onze websites. Deze informatie helpt ons om ons online-aanbod continu te kunnen blijven ontwikkelen en aantrekkelijke, relevante informatie weer te geven. Wij ontvangen en gebruiken daarvoor alleen geanonimiseerde gegevens, waaruit de identiteit van de bezoekers niet valt af te leiden. Meer informatie over de analysediensten en technologie die wij voor die doeleinden gebruiken vindt u onder ‘Cookie-beleid’.

Contactformulier en servicetelefoon
Voor uw vragen en verzoeken kunt u contact met ons opnemen via een contactformulier of telefonisch. Uw gegevens gebruiken wij voor het verwerken van uw aanvraag of verzoek.

Relevante gegevens:

Contactgegevens: achternaam, voornaam, aanspreektitel, land, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

Gegevens aanvraag: inhoud van de aanvraag en het antwoord, datum en tijd van de aanvraag resp. het telefoongesprek.

Gebruikersaccount
De toegang tot bepaalde websites kan beschermd zijn met een wachtwoord. Om toegang te kunnen krijgen tot die websites, moet u zich eerst registreren en verdere gegevens doorgeven (bijv. beroep, therapiegegevens) die samenhangen met de gewenste service.

De door u vermelde gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de registratie en identificatie van uw persoon. Mits wettelijk voorgeschreven zullen wij uw gegevens eerst verifiëren voor wij u uw toegangsgegevens doen toekomen.

Relevante gegevens:

Contactgegevens: achternaam, voornaam, aanspreektitel, land, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

Gezondheidsinformatie: therapiegegevens (bijv. soort behandeling, status van de behandeling, type diabetes, de door u gebruikte insulinepomp).

Medisch personeel: beroep, werkgever.

Doel van en juridische basis voor de gegevensverwerking

Het vervullen van contractuele verplichtingen (art. 6 lid 1 lit. b van de AVG/EU-GDPR)

 • Bewerking en beantwoording van aanvragen van klanten

Uitoefening van rechtmatige belangen van Ypsomed (art. 6 lid 1 lit. f van de AVG/EU-GDPR)

 • Statistische analyses ter verbetering van onze websites. De verzamelde gegevens gebruiken wij geanonimiseerd, maar behouden ons het recht voor, om de server-logfiles achteraf te controleren, indien er concrete aanwijzingen zijn voor onrechtmatig gebruik.
 • Het aanbod op onze website afstemmen op de interesses van de bezoekers of in het algemeen te verbeteren op basis van statistische analyses.
 • Behoud van klanttevredenheid

Op basis van instemming (art. 6 lid 1 lit. a van de AVG/EU-GDPR)

 • Registratie en verzending van nieuwsbrieven en verspreiding via verschillende media
 • Registratie en ontvangst van een gebruikersaccount

Bijzondere categorieën van persoonsgegevens
Bijzondere categorieën van persoonsgegevens conform art. 9 lid 1 van de AVG/EU-GDPR (bijv. gegevens over gezondheid, therapiegegevens) verwerken wij in het kader van de overeenkomst, voor het uitoefenen of verdedigen van rechtmatige eisen, op basis van art. 9 lid 2 lit. f van de AVG/EU-GDPR. De verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens berust buiten het bovengenoemde doel altijd op een instemming conform art. 9 lid 2 lit. a van de AVG/EU-GDPR.

Duur van de gegevensopslag:

 • Server-logfiles: de logfiles van de web- en mailserver worden na 7 dagen onherroepelijk gewist.
 • Contactformulier en servicetelefoon: de gegevens van uw aanvragen worden gewist, zodra ze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verwerkt. Dit is in het kader van uw aanvragen dan het geval, wanneer de desbetreffende situatie definitief is opgehelderd, tenzij het wissen van de gegevens niet is toegestaan op grond van contractuele of wettelijke verplichtingen.
 • Newsletter: uw newsletterprofiel wordt gewist, zodra u alle zich voor alle nieuwsbrieven heeft afgemeld of u ons uitdrukkelijk via het contactformulier verzoekt om het profiel te wissen.
 • Gebruikersaccounts: wij wissen uw gegevens op de webserver zodra u uw gebruikersaccount opzegt, tenzij het wissen van het account niet is toegestaan op grond van contractuele of wettelijke verplichtingen.

Plugins op sociale netwerken

Voor plugins op sociale netwerken maken wij op onze website gebruik van de oplossing ‘Shariff’. Shariff is een programma dat voorkomt dat uw gegevens automatisch worden doorgegeven aan sociale netwerken. Er wordt pas een verbinding tussen u en het sociale netwerk gelegd als u op een van de ‘social plug-in’-knoppen klikt. Als u al bent aangemeld bij een sociaal netwerk, dan verschijnt er een pop-upvenster waarin u de tekst van de post of de tweet kunt bewerken. Op die manier voorkomt Shariff dat u een digitaal spoor op de bezochte website achterlaat.

Als koper van onze producten en als belangstellende

Beschrijving van de gegevensverwerking, relevante gegevens en bronnen van de gegevens

Wij verwerken persoonsgegevens die wij direct van u ontvangen of die wij van derden (bijv. de behandelend arts, de zorginstelling, het ziekenhuis) ontvangen ten behoeve van de vervulling van contractuele verplichtingen of op grond van uw instemming. Het betreft daarbij de volgende gegevens:

Contactgegevens: achternaam, voornaam, aanspreektitel, geboortedatum, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

Bestelgegevens: leveringsadres en factuuradres, aantal, product, ziektekostenverzekeraar, burgerservicenummer.

Gezondheidsinformatie: scan van het recept van de arts, soort zorgverlening (eerste keer/vervolg), therapiegegevens (bijv. soort behandeling, status van de behandeling, type diabetes, de door u gebruikte insulinepomp).

Gegevens van de medische instelling: naam en adres, contactpersoon, functie binnen het bedrijf, telefoon- en faxnummer en e-mailadres.

Marketinggegevens: instemming met het ontvangen van reclame en overige informatie, bestaande uit abonnementen op nieuwsbrieven, deelname aan enquêtes, antwoordgedrag op marketingacties.

Boniteitsgegevens: gegevens over het betaalgedrag, informatie van kredietinformatiediensten, aanmaningsstatus.

Gegevens aanvraag: inhoud van de aanvraag en het antwoord.

Extra bij minderjarigen: instemmingsverklaring van de wettelijke vertegenwoordiger, naam van de wettelijke vertegenwoordiger.

Extra bij curatele/bewindvoering, hulpbehoevenden: gegevens over de begeleider, zorginstellingen, instemmingsverklaring van de wettelijke vertegenwoordiger/de zorginstelling.

Doelen van en juridische basis voor de gegevensverwerking

Wij verwerken uw persoonsgebonden gegevens voor de hieronder genoemde doeleinden, op grond van de hier vetgedrukte juridische basisbeginselen zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’, ook wel ‘EU-GDPR’).

Het vervullen van contractuele verplichtingen (art. 6 lid 1 lit. b van de AVG/EU-GDPR)

 • Het aannemen en uitvoeren van bestellingen van diabetesproducten en andere producten en materialen uit ons assortiment.
 • Het organiseren van evenementen, incl. het beheren van de deelnemersadministratie en het versturen van uitnodigingen.
 • Het verwerken en beantwoorden van contractuele aanvragen.
 • Afwikkeling van de verrekening met de ziektekostenverzekeraars.

Uitoefening van rechtmatige belangen van Ypsomed (art. 6 lid 1 lit. f van de AVG/EU-GDPR)

 • Documentatie van aanvragen en de beantwoording daarvan.
 • Bepaling van boniteitsrisico’s bij kopers die voor het eerst bij ons bestellen en/of waarbij wij op krediet leveren.
 • Onderzoeken en optimaliseren van directmarketingacties en andere procedures voor directe benadering van klanten. Daartoe analyseren wij het antwoordgedrag van onze klanten zonder persoonsgebonden resultaten.
 • Uitoefening en verdediging van onze wettige aanspraken en rechten.

Op basis van instemming (art. 6 lid 1 lit. a van de AVG/EU-GDPR)

Voorzover u heeft ingestemd met de verwerking van uw gegevens voor bepaalde doeleinden door Ypsomed, is de juridische basis voor deze verwerking gegeven op grond van uw instemming. U kunt uw instemming op ieder moment herroepen.

Reclame en markt- of opinie-onderzoek wordt alleen gedaan op basis van uw instemming.

Voldoen aan wettelijke voorschriften (art. 6 lid 1 lit. c van de AVG/EU-GDPR)

 • Voor de traceerbaarheid van medische hulpmiddelen, bijvoorbeeld ten behoeve van productinformatie of terugroepacties: documentatie van de weg die medische hulpmiddelen afleggen vanaf de fabrikant tot de overdracht aan de eindgebruiker.
 • Ten behoeve van de uitvoering van overeenkomsten over de levering van diabeteshulpmiddelen: overdracht van gegevens aan zorgverzekeraars.

Bijzondere categorieën van persoonsgegevens
Bijzondere categorieën van persoonsgegevens conform art. 9 lid 1 van de AVG/EU-GDPR (bijv. gegevens over gezondheid, therapiegegevens) verwerken wij in het kader van de levering van diabeteshulpmiddelen aan u, of ook daarbuiten, zoals bijv. voor op behoeften of interesses gerichte reclame, en wel conform uw instemming op grond van art. 9 lid 2 lit. a van de AVG/EU-GDPR en voor het uitoefenen of verdedigen van rechtmatige eisen, op grond van art. 9 lid 2 lit. f van de AVG/EU-GDPR.

Duur van de gegevensopslag

Voorzover noodzakelijk verwerkt en bewaart Ypsomed persoonsgegevens voor de duur van de zakelijke relatie, waaronder ook vallen de aanloop naar en de afwikkeling en beëindiging van een overeenkomst.

Daarnaast dient Ypsomed aan verschillende wettelijke bewaar- en documentatieverplichtingen te voldoen. In het kader van die termijnen bewaren wij uw gegevens ook na afronding van de zakelijke relatie.

Ongeacht deze wettelijke bewaar- en documentatieverplichtingen bewaren wij uw contact- en marketinggegevens maximaal drie jaar na uw laatste contact met ons, tenzij u vooraf aangeeft dat u niet instemt met het gebruik van uw gegevens.

Als zakenpartner en medisch personeel

Beschrijving van de gegevensverwerking, relevante gegevens en bronnen van de gegevens

Wij verwerken gegevens van onze zakenpartners (bijv. groothandel, detailhandel voor diabetesproducten, apotheken, ziekenhuizen, zorginstellingen, leveranciers en dienstverleners en andere samenwerkingspartners) en van medische instellingen (bijv. specialistische praktijken of ziekenhuizen) en daarmee ook persoonsgegevens van werknemers, artsen en leden van de medische staf die als contactpersonen met ons communiceren of deelnemen aan onze evenementen. Deze persoonsgegevens ontvangen wij van de desbetreffende medische instelling, van een samenwerkingspartner of direct van de desbetreffende contactpersonen. Het betreft daarbij de volgende gegevens:

Contactgegevens: firma, zetel, website, telefoonnummer, naam van de contactperso(o)n(en), functie binnen het bedrijf, telefoon-/faxnummer, e-mailadres.

Marketinggegevens: instemming met het ontvangen van reclame en overige informatie, bestaande uit abonnementen op nieuwsbrieven, deelname aan enquêtes, antwoordgedrag op marketingacties.

Gegevens aanvraag: inhoud van de aanvraag en het antwoord en overige informatie over de samenwerking.

Gegevens over de deelname aan evenementen: soort, tijd en plaats van het evenement, bevestiging van deelname, instemming werkgever, nascholingspunten.

Bestelgegevens: leveringsadres en factuuradres, aantal, product.

Contractuele gegevens: gesloten overeenkomst, informatie over geleverde prestaties (o.a. demonstratiepompen, lezingen, geboekte evenementen), berekeningsprincipes.

Bij zakenpartners bovendien:

Contractuele gegevens: verkoopcijfers van onze producten, kortingsniveaus, hoogte van bonusbetalingen en reclametoelagen.

Boniteitsgegevens: gegevens over het betaalgedrag, informatie van kredietinformatiediensten, aanmaningsstatus, beoordeling van het uitvalrisico.

Doelen van en juridische basis voor de gegevensverwerking

Wij verwerken persoonsgebonden gegevens voor de hieronder genoemde doeleinden, op grond van de hier vetgedrukte juridische basisbeginselen zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’, ook wel ‘EU-GDPR’).

Vervullen van (voorafgaande) contractuele verplichtingen (art. 6 lid 1 lit. b van de AVG/EU-GDPR)

 • Onderhandelen over en sluiten van een contract (bijv. voor samenwerkingsovereenkomsten op het gebied van distributie)
 • Het aannemen en uitvoeren van bestellingen van diabetesproducten en andere producten en materialen uit ons assortiment. De nadere omschrijving ten behoeve van de gegevensverwerking is te vinden in de documenten van de overeenkomst en overige documenten en de daarin opgenomen opmerkingen ten aanzien van gegevensbescherming.
 • Het organiseren van evenementen, incl. het beheren van de deelnemersadministratie en het versturen van uitnodigingen en bevestigingen van deelname.
 • Het verwerken en beantwoorden van contractuele aanvragen.

Uitoefening van rechtmatige belangen van Ypsomed (art. 6 lid 1 lit. f van de AVG/EU-GDPR)

 • Documentatie van aanvragen en de beantwoording daarvan.
 • Uitoefening en verdediging van onze wettige aanspraken en rechten.
 • Bepaling van boniteitsrisico’s van onze zakenpartners die voor het eerst bij ons bestellen en/of waarbij wij op krediet leveren. (alleen bij zakenpartners)

Op basis van instemming (art. 6 lid 1 lit. a van de AVG/EU-GDPR)
Voorzover u heeft ingestemd met de verwerking van uw gegevens voor bepaalde doeleinden door Ypsomed, is de juridische basis voor deze verwerking gegeven op grond van uw instemming. U kunt uw instemming op ieder moment herroepen. De volgende gegevens verwerkt Ypsomed op basis van uw instemming:

 • Reclame of markt- en opinieonderzoek.
 • Het maken en publiceren van foto’s van evenementen.

Voldoen aan wettelijke voorschriften (art. 6 lid 1 lit. c van de AVG/EU-GDPR)

 • Voor de traceerbaarheid van medische hulpmiddelen, bijvoorbeeld ten behoeve van productinformatie of terugroepacties: documentatie van de weg die medische hulpmiddelen afleggen vanaf de fabrikant tot de overdracht aan de eindgebruiker.
 • Ten behoeve van de bestrijding van corruptie binnen de gezondheidssector: documentatie over de beschikbaarstelling van huurapparatuur en monsters voor scholings- en demonstratiedoeleinden voor medische instellingen, documentatie over het uitvoeren van evenementen en bewaren van instemmingen voor deelname.

Duur van de gegevensopslag

Voorzover noodzakelijk verwerkt en bewaart Ypsomed persoonsgegevens voor de duur van de zakelijke relatie, waaronder bijvoorbeeld ook vallen de aanloop naar en de afwikkeling en beëindiging van een overeenkomst.

Daarnaast dient Ypsomed aan verschillende wettelijke bewaar- en documentatieverplichtingen te voldoen. In het kader van die termijnen bewaren wij uw gegevens ook na afronding van de zakelijke relatie.

Als sollicitant op openstaande vacatures

Beschrijving van de gegevensverwerking, relevante gegevens en bronnen van de gegevens

Sollicitatie via onze website
Als belangstellenden via het online-sollicitatieformulier solliciteren op een van onze openstaande vacatures, komen de sollicitatiedocumenten via een beveiligde verbinding terecht bij de afdeling Human Resources, waarnaar in de vacaturetekst wordt verwezen. De webserver slaat zelf geen persoonsgegevens en sollicitatiedocumenten uit het webformulier op.

Sollicitatie per e-mail of per post
U kunt ons uw sollicitatiedocumenten ook direct per e-mail of per post sturen. Gebruik daarvoor het e-mailadres of postadres dat in de vacaturetekst vermeld staat. Houd er rekening mee dat uw gegevens per e-mail onversleuteld worden verstuurd en dus mogelijk door derden kunnen worden ingezien.

Gegevens van derden
Als u via het sollicitatieportal van onze moedermaatschappij Ypsomed AG, gevestigd in Zwitserland, heeft gesolliciteerd, dan ontvangen wij uw sollicitatiegegevens en ter beschikking gestelde documenten van Ypsomed AG. Wij werken bovendien samen met personeelsbemiddelingsorganisaties en uitzendbureaus die ons gegevens van sollicitanten sturen. Als wij een sollicitatie ontvangen, dan verwerken wij ook gegevens uit openbaar toegankelijke bronnen (bijv. beroepsnetwerken op internet) of vanuit andere bronnen, van waaruit wij op rechtmatige wijze extra informatie hebben ontvangen (bijv. een verklaring omtrent het gedrag).

De toegestuurde gegevens gebruiken wij uitsluitend voor de sollicitatieprocedure van de vacature waarop u solliciteert. De volgende gegevens worden verwerkt:

Contactgegevens: achternaam, voornaam, aanspreektitel, geboortedatum, adres, telefoonnummer en e-mailadres, burgerlijke stand, pasfoto.

Gegevens over kwalificaties: curriculum vitae, getuigschriften, diploma’s, referenties (met toestemming van de betrokkene).

Financiële gegevens: bankgegevens (vergoeding van reiskosten), salarisvoorstellingen.

Doelen van en juridische basis voor de gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens gebruiken wij uitsluitend om uw sollicitatie mee te nemen en te verwerken in het verloop van de sollicitatieprocedure. Wij verwerken ze voor de hieronder genoemde doeleinden, op grond van de hier vetgedrukte juridische basisbeginselen zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’, ook wel ‘EU-GDPR’).

Het vervullen van contractuele verplichtingen (art. 6 lid 1 lit. b van de AVG/EU-GDPR)

 • Onderzoeken en beoordelen van de ingediende documenten.
 • Doorgifte van de documenten aan de mogelijke leidinggevenden van de vacature.
 • Uitnodiging voor een sollicitatiegesprek.
 • Aanstelling of verzenden van de afwijzing.

Op basis van instemming (art. 6 lid 1 lit. a van de AVG/EU-GDPR)
Andere, door u vrijwillig ter beschikking gestelde (ook zeer beschermenswaardige) gegevens verwerken wij alleen met uw uitdrukkelijke instemming. Die verleent u ons dan in het verdere verloop van de sollicitatieprocedure.

Bijzondere categorieën van persoonsgegevens
Voorzover in het kader van de sollicitatieprocedure gezondheidsgegevens worden verwerkt, dienen die ter beoordeling van uw geschiktheid voor de openstaande vacature. Dit gebeurt op basis van art. 9 lid 2 lit. h van de AVG/EU-GDPR in combinatie met § 22 lid 1 cijfer 1b van de Duitse wet gegevensbescherming (Bundesdatenschutzgesetz, BDSG). De verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens berust buiten het bovengenoemde doel altijd op een instemming conform art. 9 lid 2 lit. a van de AVG/EU-GDPR.

Duur van de gegevensopslag

Als u wordt afgewezen bewaren wij uw persoonsgegevens elektronisch voor de duur van de sollicitatieprocedure en zo mogelijk langer, als er naar aanleiding van de afwijzing eventueel aanspraken kunnen worden gemaakt op herziening (tot 6 maanden na de afwijzing).

Als u ons voor de verwerking van bepaalde gegevens toestemming hebt verleend en u deze toestemming herroept, dan worden de gegevens die voor dat doel zijn verzameld direct gewist.

Ontvangers van de gegevens

Binnen Ypsomed hebben afdelingen en personen toegang tot uw persoonsgegevens die deze gegevens nodig hebben om de contractuele en wettelijke verplichtingen te vervullen van Ypsomed. Daarnaast kunnen ook door Ypsomed ingezette externe dienstverleners en verwerkers van opdrachten (art. 28 EU-GDPR) voor dat doel gegevens ontvangen. Dat geldt in het bijzonder voor bedrijven die de volgende diensten leveren: IT-diensten (zoals hosting- of SAAS-oplossingen), betalingsdiensten, logistieke diensten, drukwerkdiensten, telecommunicatiediensten, advies- en consultingdiensten en verkoop- en marketingdiensten.

Ypsomed geeft alleen gegevens aan ontvangers buiten Ypsomed door als er wettelijke bepalingen of contractuele verplichtingen zijn die dit nodig maken of als u heeft ingestemd met de doorgifte van de gegevens. De door ons ingezette verwerkers van opdrachten hebben zich verplicht om zich in te zetten voor de handhaving van de gegevensbeschermingsnormen.

Onder die voorwaarden kunnen bijvoorbeeld de volgende ontvangers persoonsgegevens ontvangen:

 • De moedermaatschappij Ypsomed AG, met zetel in Zwitserland, waarvan op de servers de gegevensbanken zijn opgeslagen;
 • De door ons ingeschakelde pakketbezorgdiensten/logistieke dienstverleners;
 • Drukkerijen/lettershops;
 • Ziektekostenverzekeraars;
 • Publieke instellingen (bijv. instanties), organisaties en instituten;
 • Derden die door ons worden aangetrokken voor het vervullen van de contractuele verplichtingen of de afwikkeling van bestellingen (bijv. samenwerkingspartners, concernmaatschappijen);
 • Opdrachtverwerkers voor hosting, SAAS-oplossingen, aanbieders van nieuwsbrieven en Google-diensten;
 • Kredietinstellingen en creditcardbedrijven voor de afwikkeling van betalingen;
 • Kredietinformatiediensten (boniteitscontroles van zakenpartners);
 • Inkooporganisaties;
 • Organisaties/instituten (voor het aanvragen en aantonen van nascholingspunten);

Werkgevers bij deelname aan evenementen (doorgifte van certificaten ten behoeve van het aantonen van nascholings- en bijscholingsmaatregelen).

Doorgifte van gegevens aan derdelande

Ypsomed geeft gegevens door aan derdelanden (dat zijn staten die geen deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte – EER) voorzover dit noodzakelijk is of wettelijk is voorgeschreven voor de uitvoering van de opdracht. Ypsomed vraagt daartoe vooraf om uw instemming of zorgt voor de nodige verplichtingen of waarborgen voor de handhaving van de gegevensbescherming.

De in een derdeland gebruikte verwerker van opdrachten zal door Ypsomed contractueel worden verplicht tot hantering van het EU-niveau van gegevensbescherming en van de door ons gegeven instructies. Over de details ontvangt u van Ypsomed afzonderlijke informatie, voorzover dit wettelijk is voorgeschreven.

Ypsomed AG ís gevestigd in Zwitserland. Zwitserland geldt conform de Europese Commissie als land dat een geschikt beschermingsniveau biedt (besluit van geschiktheid conform art 45 AVG/EU-GDPR d.d. 26-7-2000, 2000/518/EC).

Verplichting tot beschikbaarstelling van gegevens

Voorzover u artikelen uit ons assortiment ontvangt of gebruik wilt maken van andere diensten of aanbiedingen, moet u ons de persoonsgegevens beschikbaar stellen die nodig zijn voor het aangaan, doorvoeren en afronden van de zakelijke relatie of die wij op grond van wettelijke verplichtingen bij u moeten opvragen en vervolgens moeten bewaren. Zonder deze gegevens is het Ypsomed niet mogelijk om de gewenste overeenkomst met u af te sluiten of hieraan uitvoering te geven. Bestaande zakelijke relaties worden eventueel beëindigd.

Bij sollicitaties moet u bepaalde gegevens over uw persoon bekend maken. Deze gegevens zijn noodzakelijk om te kunnen beoordelen of u geschikt bent voor de desbetreffende vacature. Zonder deze gegevens kan Ypsomed geen sollicitatieprocedure met u aangaan.

Geautomatiseerde besluitvorming

Ypsomed maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvormingsprocessen ten aanzien van zakelijke overeenkomsten of andere relaties tussen u en Ypsomed.

Uw rechten

Recht op informatie (art. 15 AVG/EU-GDPR)
U kunt te allen tijde schriftelijke informatie krijgen of er van u persoonsgegevens bij Ypsomed opgeslagen zijn en voor welk doel wij die gegevens gebruiken.

Recht op correctie van de gegevens (art. 16 AVG/EU-GDPR)
U kunt eisen dat uw gegevens worden gecorrigeerd of volledig worden gemaakt.

Recht op verwijdering (art. 17 AVG/EU-GDPR)
U kunt vragen om verwijdering van uw gegevens, voor zover de gegevens niet bewaard moeten worden om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (bijv. bewaartermijnen op grond van belasting- of handelsrecht), om redenen van openbaar belang of om aanspraak te kunnen maken op bepaalde wettelijke rechten, of deze uit te oefenen of te verdedigen.

Recht op beperking van de verwerking (art. 18 AVG/EU-GDPR)
U heeft het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, voorzover daartoe wordt voldaan aan de wettelijke voorschriften.

Recht op opvragen van de gegevens (art. 20 AVG/EU-GDPR)
Persoonsgegevens die u ons ter beschikking heeft gesteld, kunt u opvragen in een gestructureerde, gangbare, machineleesbare vorm of laten doorgeven aan een andere verantwoordelijke.

Recht van bezwaar (art. 77 AVG/EU-GDPR)
U kunt bij de toezichthouder voor gegevensbescherming van uw verblijfplaats of werklocatie of van onze vestiging een bezwaar indienen als u twijfels heeft of uw gegevens rechtsconform worden verwerkt.

Herroeping van instemming met gegevensverwerking (art. 7 lid 3 AVG/EU-GDPR)
Alle instemmingsverklaringen die u Ypsomed heeft verleend voor de verwerking van persoonsgegevens kunt u op ieder moment zonder opgaaf van redenen herroepen. De verwerking van de gegevens blijft tot herroeping van de instemming rechtmatig.

Recht van indiening van een klacht volgens art. 21 AVG/EU-GDPR

Recht van indiening van een klacht voor individuele gevallen
U heeft het recht om op ieder moment in beroep te gaan tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, die wij uitvoeren in het openbaar belang of op basis van onze rechtmatige eigen belangen. Voor de klacht moet u redenen aanvoeren die betrekking hebben op uw bijzondere situatie en die maken dat de verwerking van uw gegevens – anders dan voor andere betrokkenen – redelijkerwijs niet mag worden geëist.

Als uw klacht terecht is, dan zullen wij de verwerking van uw persoonsgegevens stopzetten, tenzij wij voor de verwerking van uw gegevens dwingende, beschermenswaardige redenen kunnen aanvoeren, die uw belangen, rechten of vrijheden te boven gaan of de verwerking dient voor het aanspraak maken op en de uitoefening of verdediging van wettelijke aanspraken.

Recht van bezwaar tegen verwerking van gegevens voor reclamedoeleinden
In afzonderlijke gevallen kan Ypsomed – zonder uw uitdrukkelijke instemming – gebruikmaken van directe reclame. U heeft het recht om op ieder moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doel.

Indien u bezwaar maakt tegen verwerking voor directe reclame, dan verwerkt Ypsomed de persoonsgegevens niet meer voor dat doel.

Uw bezwaar kunt u zonder verdere formaliteiten sturen aan de in hoofdstuk 1 genoemde adressen voor de gewenste kanalen.

Links

De website van Ypsomed kan links naar externe sites bevatten. Als u een dergelijke link gebruikt, dient u erop te letten dat deze verklaring inzake gegevensbescherming voor de externe site niet meer geldig is en dat Ypsomed deze sites niet in de gaten houdt. Controleer de geldende voorschriften inzake gegevensbescherming op de externe website.

Wijziging van deze verklaring inzake gegevensbescherming

Deze verklaring inzake gegevensbescherming moet van tijd tot tijd worden aangepast om aan de wettelijke vereisten te blijven voldoen of om wijzigingen ten aanzien van onze prestaties en aanbiedingen te verwerken in de verklaring inzake gegevensbescherming. Wij behouden ons het recht voor deze altijd te veranderen. De actuele versie vindt u altijd hier. Raadpleeg de verklaring inzake gegevensbescherming regelmatig, wanneer u onze website bezoekt.

(Versie: november 2018)